VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUĆœBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
Odsjek za geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA

Nermin Beganović,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 343
E-mail: nermin.beganovic@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijenos posjeda
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA U smislu člana 60. Zakona o premjeru i katastru zemljiơta podnosim ovu prijavu o promjeni na zemljiơta:
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
-Naknada za vrƥenje usluga iz oblasti premjera i katastra -60 KM  141-411-000053-9571 -Vrsta prihoda: 722516, ƥifra grada: 019,
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zahtjev za prijenos posjeda Podnosilac Original
Dokaz o uplati naknade Banka Original
Ugovor ili neki drugi pravni osnov za prijenos posjeda Notar Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 15 dana.
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac Zahtjeva