VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničkih djelatnosti u izdvojenom prostoru.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 25. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11); Uredba o vezanim i posebnim obrtima, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 62/10 i 16/12); Uredba o zaštiti tradicijskih i starih obrta, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 38/10 i 16/12); Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12), Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 200 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime
Adresa prebivališta
Naziv firme / obrta
Adresa– sjedište
Predmet poslovanja
Sjedište obrta / srodne djelatnosti
Sjedište izdvojenog poslovnog prostora
Podaci o stručnom poslovođi
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Grad Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti-za poslovođu Medicinske ustanove Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju-za poslovođu Policijska uprava Orginal ili ovjerena kopija
Diploma o završenoj stručnoj spremi-za poslovođu Nadležna obrazovna ustanova  Ovjerena kopija
Radna knjižica-za poslovođu Podnosilac Kopija
Uvjerenje o statusu ili Uvjerenje o nezaposlenosti-za poslovođu Uvjerenje o statusu ili Uvjerenje o nezaposlenosti-za poslovođu Original ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uslova-vlasnik obrta Podnosilac Orginal
Potvrda CIPS za zaposlenika u izdvojenom prostoru MUP Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o obavljanju obrta Centar za socijalni rad Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o posjedovanju odgovarajuće stručne spreme za zaposlenika u izdvojenom prostoru Grad Orginal na uvid i kopija
Uvjerenje da nije brisan iz obrtnog registra (ako je sa područja druge općine) Grad Orginal ili ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje za poslovođu Zdravstvena ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu upotrebe objekta (PL,ZK ili ovjeren ugovor sa vlasnikom) Grad, Notar Orginal
Dokaz da poslovni prostor ispunjava uslove zaštite od buke Ovlašteno pravno lice Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search