VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijenos obrtnice u slučaju kupoprodaje obrta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 25. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11); Uredba o vezanim i posebnim obrtima, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 62/10 i 16/12); Uredba o zaštiti tradicijskih i starih obrta, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 38/10 i 16/12); Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12), Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 50 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
JMBG
Adresa prebivališta
Naziv firme / obrta
Adresa – sjedište
Predmet poslovanja
Sjedište obrta / srodne djelatnosti
Kontakt telefon / e-mail
Podaci o zaposleniku
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Diploma o završenoj stručnoj spremi Nadležna obrazovna ustanova Kopija
Uvjerenje o državljanstvu Grad Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o statusu ili Uvjerenje o nezaposlenosti-za poslovođu Nadležna ispostava PIO ili porezna uprava Kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad prema mjestu prebivališta Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju Policijska uprava Original ili ovjerena kopija
Rješenje o obavljanju obrta Gradska uprava Gradska uprava
Izjava o ispunjavanju minimalno tehnički i drugih uslova i izjava kupca da preuzima sve obaveze nastale u toku Podnosilac Orginal
Kupoprodajni ugovor Notar Orginal ili  kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search