VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUĆœBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA

Admir Pjanić,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 368
E-mail:
admirpj@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200 i 262. (“SluĆŸbene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 30 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, ĆĄifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa prebivaliĆĄta
Naziv firme / obrta
Adresa– sjediơte
JIB
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
RjeĆĄenje o obavljanju obrta Grad Original
Uvjerenje da nema duga u registru novčanih kaznih BiH Policijska uprava Kopija
Obrtnica-velika i mala Grad Na uvid
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva