VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA PRIVREDU I RAZVOJ
DJELATNOST(I) Privredne djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 16, 18 i 30. (“Službene novine FBiH”, broj 32/09); Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u seljačkom domaćinstvu, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/10); Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa od 200 do 600 KM:

1. Ako je površina poslovnog prostora do 200 m2 ……….200 KM

2. Ako je površina poslovnog prostora od 201 do 500 m2 ..….300 KM

3. Ako je površina poslovnog prostora od 501 do 1000 m2…. 400 KM

4. Ako je površina poslovnog prostora preko 1000 m2 ….…….600 KM

141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra općine: 019, poziv na br: 101001
Naknada troškova rada Komisije 100 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722613, šifra općine: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa – sjedište
JIB
Lice ovlašteno za zastupanje
Adresa ugostiteljskog objekta
Naziv ugostiteljskog objekta (ako ga ima)
Vrsta usluge koja se pruža
Mjesto, ulicu i broj objekta u kojem se pruža usluga
Površina objekta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Original
Dokaz o uplati naknade Banka Original
Rješenje o registraciji društva Nadležni sud Kopija uz uvid u orginal
Diploma o završenoj stručnoj spremi –za zaposlenika Obrazovna institucija Ovjerena Kopija
Dokaz o zaposlenosti direktora (obrazac JS 3100) i zaposlenika Porezna Original ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu, posjedu i zakupu poslovnog prostora PR-1 Sud / gruntovnica Kopija uz uvid u orginal
Rješenje-upotrebna dozvola za poslovni prostor Grad Kopija uz uvid u orginal
Dokaz da poslovni prostor ispunjava uslove zaštite od buke Ovlašteno pravno lice Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search