VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredne djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uslovima i načinu pružanja usluga za putničku agenciju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o turističkoj djelatnosti, član 11. stav (2) (“Službene novine FBiH”, broj 32/09); Pravilnik o minimalno tehničkim uslovima i načinu pružanja usluga putničkih agencija, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa od 200 do 600 KM:

1. Ako je površina poslovnog prostora do 200 m2 ……..….200 KM

2. Ako je površina poslovnog prostora od 201 do 500 m2 …..….300 KM

3. Ako je površina poslovnog prostora od 501 do 1000 m2 ….400 KM

4. Ako je površina poslovnog prostora preko 1000 m2 .600 KM

141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Naknada troškova rada Komisije 100 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722613, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta društva
JIB
Lice ovlašteno za zastupanje
Vrsta putničke agencije
Mjesto, ulicu i broj objekta u kojem se pruža usluga
Površina objekta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Original
Dokaz o uplati naknade Banka Original
Zahtjev Podnosilac Original
Diploma o završenoj stručnoj spremi Obrazovna institucija Ovjerena Kopija
Rješenje o registraciji pravnog lica Nadležni sud Rješenje o registraciji pravnog lica
Identifikacijski broj Porezna Kopija uz uvid u orginal
Dokaz o pravu vlasništva prostora (upotrebna dozvola) ili ugovor o zakupu Podnosilac Kopija uz uvid u orginal
Dokaz o zaposlenosti direktora (obrazac JS 3100) Porezna Ovjerena kopija
Dokaz o zaposlenosti voditelja poslovnice (obrazac JS 1100) Podnosilac Ovjerena kopija
Dokaz da radnik zna najmanje jedan svjetski jezik Školska ustanova Kopija
Dokaz o poslovnoj sposobnosti za voditelja poslovnice Centar za socijalni rad Orginal
Dokaz da nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti Policjiska stanica Orginal
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za radnika Zdravstvena ustanova Kopija
Uvjerenje o državljanstvu Gradska uprava Kopija ili orginal
Dokaz o položenom stručnom ispitu za voditelja poslovnice i dvije godine staža na poslovima u putničkoj agenciji ili turizmu Kopija ili orginal
Dokaz da poslovni prostor ispunjava uslove zaštite od buke Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search