VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabina Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje informacija
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 114 stav (4) i član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti okoliša, članovi 36 i 38. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 4/05); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, član 2 i 5. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 5/06).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa od 30,00 KM – 120,00 KMZa urbanističku
saglasnost za individualne stambene
objekte….60 KM
– Za urbanističku saglasnost za pomoćne
objekte ( garaže, štale, ograde, ostave,
plastenici i sl.) ……….30 KM
– Za urbanističku saglasnost za individualno
poslovne stambene objekte i za izmjenu
namjene iz stambenih u poslovne ……80 KM
– Za urbanističku saglasnost za poslovne
(privredne) objekte, sambeno-poslovne i
poslovno-stambene zgrade ……….120 KM
– Za urbanističku saglasnost za reklamne panoe
– druge objekte koji nisu definisani ovom
odlukom …………………..50 KM
141-411-000053-9571 Vrsta prihoda:
722131,
šifra grada: 019,
poziv na br: 101001
Federalna administrativna taksa 80,00 KM, 12,00 KM i 500,00 KM 154-001-20002139-81
102-050-00001066-98
Vrsta prihoda:
722539,
722112
Primalac: JP
Direkcija Cesta FBiH
Naknada za pripremanje
dokumentacije za izdavanje
od 70,00 KM-750,00 KM Za individualne
stambene objekte….70 KM za pomocne objekte
(stala, garaza)—-50 KM za objekte kolektivne
stambene izgradnje…400 KM, za poslovne i
poslovne stambene objekte kada su podnosioci
fizicka lica…150 KM, za poslovne i poslovne
stambene objekte kada su podnosioci pravna
lica…250,00 KM, za poslovne objekte, trzne
cente, benzinske pumpe kada su podnosioci
zahtjeva fizička lica …300 KM, benzinske pumpe
kada su podnosioci zahtjeva pravna lica…400
KM, za privremene objekte 100 KM, za
infrastrukturne objekte, daleovode, ptt mreze
GSM bazne stanice 750 KM , za javne objekte
kada su podnosioci zahtjeva lokalne zajednice,
mjesne zajednice, udruženja, javne ustanove
..100 KM
141-411-00005395-71 Vrsta prihoda:
722613
poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime / Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja / sjedište
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Zahtjev Podnosilac Orginal
Dvije kopije katastraskog plana parcele sa predmetom i susjednim parcelama, te podacima o vlasnicima i posjednicima svih parcela Grad kopija
Dva primjerka idejnog projekta za izdavanje lokacjiske informacije Ovlašteni projektni biro Orginal
Uplatnica za naknade za izdavanje lokacijske informacije Banka Orginal
Opis predviđene tehnologije rada, ako se radi o proizvodnom objektu, Podnosilac Orginal
Okolinsku dozvolu ako se radi o građevini,djelatnosti ili zahvatu koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Grad Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search