VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabina Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju SBK/KSB, članovi 33, 35, 36 i 38. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 30-120 KM Izmjena odobrenja za
građenje u poglinvestitora……….30 KM
-Odobrenje za građenje pomoćnih
objekata ( garaže, štale i sl.) …….40 KM
-Odobrenje za građenje individualnih
stambenih objekata………….60 KM
-Odobrenje za građenje individialnih
poslovno-stambenih objekta i za izmjenu
namjene iz stambenih u poslovne…..100
KM
– Odobrenje za građenje poslovnih
(privrednih) objekata, stambenih i
poslovno-stambenih zgrada…..120 KM
141-411-000053-9571 Vrsta prihoda:
722131,
šifra grada: 019,
poziv na br: 101001
Naknada Koeficijent uređenja x površina objekta 306-062-000079-8540 Vrsta prihoda:
722612,
Primalac: JU
KOMUNALNOSTAMBENI
FOND
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
JMBG
Broj lične karte
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni uložak Sud / gruntovnica Original
Urbanistička suglasnost /lokacijska informacija Grad Na uvid
Uvjerenje o cijepanju Grad Orginal
Tri primjerka glavnog projekta Ovlašteni projektni biro Orginal
Izvještaj o reviziji glavnih projekata Ovlašteni revident Orginal
Elaborati o istražnim radovima Ovlašteno pravno lice Orginal
Pisano očitovanje , mišljenje, saglasnost, uslove ili potvrdu komunalnih ili drugih javnih preduzeća, koji su pribavljeni u toku izdavanja urbanističke saglasnosti Javna preduzeća i ustanove Kopija
Mišljenje vještaka građevinske struke kod legalizacije objekta Javna preduzeća i ustanove Orginal
Atest o ispitivanju elektroinstalacija kod legalizacije objekta Ovlašteno pravno lice Orginal ili ovjerena kopija
Plan upravljanja građevinskim otpadom Podnosilac Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search