VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUĆœBA ZA URBANIZAM I ZAĆ TITU OKOLIĆ A
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje i zaơtita okoliơa
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA Sabina Beganović,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
nenosabina@gmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 10 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, Ć ifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime / Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja / sjediĆĄte
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ZemljiĆĄno-knjiĆŸni uloĆŸak Sud / gruntovnica Orginal
Tri primjerka glavnog projekta OvlaĆĄteni projektni biro Orginal
Odobrenje za građenje objekta ili uvjerenje da se predmetni objekat ne smatra bespravno izgrađenim objektom Grad Kopija
Saglasnost nadleĆŸnih organa uprave i pravnih osoba, ako se uklanjanjem građevine moĆŸe ugroziti javni interes, ĆŸivot i zdravlje ljudi i materijalnih dobara NadleĆŸni organi Orginal
Detaljan plan upravljanja građevinskim otpadom Ovlaơteni projektni biro Orginal
Procjena uticaja na okoliĆĄ u skladu sa posebnim zakonom OvlaĆĄteno pravno lice Orginal Pribavlja se po sluĆŸbenoj duĆŸnosti
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA -Preuzimanje Obrazca Zahtjeva