VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUĆœBA ZA URBANIZAM I ZAĆ TITU OKOLIĆ A
DJELATNOST(I) Urbanizam i zaĆĄtita okoliĆĄa
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA Sabina Beganović,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
nenosabina@gmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je dobivanje vodne saglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 15 KM -141-411-000053-9571 Vrsta prihoda:
722131,
ĆĄifra grada: 019,
poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime / Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja / sjediĆĄte
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka  Original
ZemljiĆĄno-knjiĆŸni uloĆŸak Sud / gruntovnica Kopija
Lična karta Podnosilac Na uvid
Izvod iz rjeơenja o registraciji pravnog lica Općinski sud u
Bihaću
Kopija
Studija za izdavanje PVS OvlaĆĄteno pravno
lice
Orginal
Kopija katastarskog plana parcele Grad Kopija
Miơljenje o usklađenosti sa prostorno-planskom
dokumentacijom
Grad  Kopija
Potvrda o poreskoj regitraciji Porezna  Original
Potvrda o izvrƥenim obavezama Podnosilac  Original
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 15 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva