VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUĆœBA ZA URBANIZAM I ZAĆ TITU OKOLIĆ A
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje i zaơtita okoliơa
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA

Sabina Beganović,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
nenosabina@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uvjerenje za građevinu kojoj nije potrebno odobrenje za upotrebu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 10 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, ĆĄifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime / Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja / sjediĆĄte
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Zahtjev Grad Orginal
Urbanistička suglasnost /lokacijska informacija Grad Kopija
Ovjerena kopija lične karte za fizička lica Podnosilac Na uvid
Izvod iz rjeơenja o registraciji pravnog lica Kantonalni sud u Bihaću Kopija
Vodna saglasnost Grad Kopija
Projektna dokumentacija OvlaĆĄteno pravno lice Original
Odobrenje operatora za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mreĆŸu Javno komunalno preduzeće Original ili ovjerena kopija
Urbanistička saglasnost Grad Kopija
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 20 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva